monthly archives: נובמבר 2019

גירסה v1.3.0 – מאפיין העברת שיעור לשעה אחרת – קליטת היגדים מקובץ אקסל – הוצאת דוח ציונים ומשמעת לאקסל – אפשרות חלוקת היגדים לפי קטגוריות – נוכחות ומשמעת סיכומי – הורדת תעודה לתלמיד בודד – קיצור דרך ליצירה מחודשת של תעודה – מספר רב של שיפורים אחרים ופתרון באגים

קרא עוד..